Patrimoni cultural

La ràpida transformació del paisatge i l'entorn, espais naturals, pobles i ciutats, sovint malmet el patrimoni cultural immoble, un llegat dels nostres avantpassats que cal coneixer i protegir. Estudiem, evaluem i cataloguem els vestigis arquitectònics i etnològics i els jaciments arqueològics com a eines d'anàlisi i de gestió del patrimoni cultural immoble.

serveis

Inventaris, catàlegs i mapes de patrimoni Estudis històrics i etnològics i recerca documental Plans especials i plans directors Estudis d’impacte ambiental Informes i assessorament legal Tramitació de subvencions

Normativa

  LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

  DECRET  78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic

  LLEI 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural